Poortstraat 2 - 9671 EB Winschoten - Tel: 0597-432813 - info@zorgcentrumlinquenda.nl

Klachtenprocedure

Iedere zorgaanbieder is verplicht clienten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wkkgz, te weten: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Zorgcentrum Linquenda heeft deze klachtenregeling voor haar bewoners ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Meer informatie kunt u vinden op www.klachtenportaalzorg.nl

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen kan leiden tot een klacht en/of klachten. De Wkkgz is in het leven geroepen om de klacht zo soepel mogelijk op te lossen De meeste problemen kunnen gelukkig goed opgelost worden door een gesprek tussen u als bewoner en de medewerkers van zorgcentrum Linquenda. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar wanneer het gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommisie.

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de keuzes die gemaakt worden door zorgcentrum Linquenda, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat zorgcentrum Linquenda verzuimt te doen. Ook het niet beantwoorden van bepaalde vragen of het niet verstrekken van informatie aan u als bewoner kan de oorzaak zijn van het ontstaan van een klacht of geschil.

 

Wat te doen klacht of geschil?

De Wkkgz heeft als doel om openheid te geven over klachten, geschillen en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en om hier ook van te leren. Wij als zorgcentrum Linquenda zijn ook verplicht een klachtenregeling te hebben zodat uw klachten naar behoren worden behandeld en afgehandeld. Hieronder de wettelijke regels die gelden bij het melden van een incident of het indienen van een klacht.

 

Informeer eerst uw zorgaanbieder omtrent uw onvrede of klacht. Vindt u het prettiger om hierbij ondersteunig te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.

Zowel wij als zorgaanbieder en u als bewoner kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De formele termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht en welke maatregelen en of beslissingen er worden genomen naar aanleiding van de klacht. Deze termijn mag eenmaal worden verlengt met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u hiervan op de hoogte. Alleen wanneer u als bewoner en de zorgaanbiedier het eens zijn is er nog een verlenging mogelijk, dit bijvoorbeeld als er een bemiddelingstraject gevolgd gaat worden.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing en behandeling van de klacht, dan mag u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling, zij onderzoekt de situatie en doet een uitspraak die bindend is, beide partijen dienen zich hier aan te houden.

 

Wilt u een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg?

Neem de volgende stappen:

Bespreek de klacht eerst met de zorgaanbieder.

Komt u er samen niet uit, dan kan zowel u als bewoner als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl

Ook bestaat er de mogelijkheid om op www.klachtenportaalzorg.nl een klachtenformulier in te vullen.